Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Vy tiểu bảo 12 Thiên Thai 604733
Vân Đào 12 Thiên Thai 596478
Venom 12 Thiên Thai 585409
MicKey 12 Thiên Thai 580633
Thành viên đã bị xóa 12 Thiên Thai 578169
Victoria 12 Thiên Thai 571405
Aladdin 12 Thiên Thai 566285
Thiên Hoàng 12 Thiên Thai 555932
Lucky 12 Thiên Thai 542725
Moza 12 Thiên Thai 538338