Tất cả các thành viên cao cấp

Tên Thứ hạng cấp bậc Tên cấp bậc Điểm tích lũy
Tuấn Bombi 12 Thiên Thai 849708
Hiệp Khách 12 Thiên Thai 837298
Angels 12 Thiên Thai 764225
Tuan Vu 12 Thiên Thai 747584
lục tiểu phụng 12 Thiên Thai 735349
Maquereau 12 Thiên Thai 717487
Tài Lộc Phát 12 Thiên Thai 704220
BloodBlade 12 Thiên Thai 638906
KINGDOM 12 Thiên Thai 636763
Vegas 12 Thiên Thai 632365